https://www.amsoshi.com/tuntubi-masu-gudanarwa/

Sauraro Da Rubutawa


Hirabri Shehu Sakkwato


08143533314


https://www.amsoshi.com/game-da-mu/

 

 

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Muna nan bisa gaskiya,

Kar mu katce ‘yan uwa,

Yara:    Kowa ya tsare gaskiya,

Ba ya kunya duniya,

Ba ya kunya lahira.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Tana da nuhin,

Gayra birni da k’auye mun sani,

Yara:    Ta ha’baka noma da ilmi,

A zauna lahiya.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Mu ba duba mukai ba,

Kuma ba tsafi mukai ba,

Rok’on Allah muke,

DPN dai ta hau,

Yara:    Mazanmu da matanmu,

Kowa ya zauna lahiya.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

Jagora: Ni mamaki nake,

Mai duba shi da boka siyasa guda akai,

Mai duba ya buga ya ce su za su ci,

Boka ya yi tsahi da ‘yan kaji bakwai,

Kuma Allah yai hani tona siri nai a ji,

Yara:    To du a gama ta sai sun yi kunya duniya.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora:  Ina mai hwara gaba,

In siyasa ta zaka,

Wane sai ka katanta ne,

Ka ce kai d’ai za a bi,

Talakawan sun gaji,

Yara:    Yanzu ba su biyarka,

Sun gane sheri d’ai kake.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

https://www.amsoshi.com/2017/06/30/danmaraya-jos-jikan-umar-a-gaishe-ka/

Jagora:  Ina horon wane,

Kullun ya kauce ya k’iya,

Wane ka bar neman shiga inda ‘yan taron daba,

Yara:    Siyasar ‘yan gurguzu,

Ai siyasar k’eta ce.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora:  Ina jin tsoron mutum,

Mai buk’atar gardama,

Ban son haka nan ba,

Wallahi Allah ya sani,

Ina kallon wane ya kama daji,

 

Yaro:   Wane dawo ga hanya,

Inda kowa ka murna ya hi kyau.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Bak’in kwad’ayin wane,

Ya kai shi d’aukar arkane,

Yara:    Ga jirgin Makka,

Ya taka motar D’andume.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Na san kissa kare,

D’auke k’ahwa da ya yi,

Ba ciwo ne takai ba,

Yara:    Tsoron ya ka yi,

A korai da manyan dutsuna.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Salamu alaikum,

Mugunta mutum na nan ciki,

Sai in ka ba da hannuka,

Mugu ya rik’e,

Yara:    Kana neman ka zage hannu,

Ya dwage ma ido.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Mutane ku yi hankali,

Da sarkin ‘bannan kare,

Yana iya canye awakinku,

In ta zaburu,

Yara:    Ya ko runtce ido,

Ya dawo ya ce ba shi ba ne.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: In tafiya tai tsawo,

Kai amali ka tsarsuwa,

Jaki sarkin kud’a,

Yara:    Duk yada ka so yakai,

Inda zango bai zuwa.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Ni na san ungulu,

Kolo rage tak’ama,

Tak’amar banza shi kai,

Yara:    Yana iya tahiya,

Da ya iske mushe yai ta ci.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Sarkin k’arya ga,

Don Allah wane a hankali,

Yara:    Don ko maibogaza,

Na shi time ya wuce.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Na gane bagamniyarka,

D’an tashin hankali,

Duk wada ka so ka kwaso ta,

Allah ya hana.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Komi kud’in mutum,

In ba jama’a gare shi,

Aikin banza yakai,

Ni ko yau nim mace,

Buk’ata ta biya,

Tunda mai kuri da nerag ga,

An k’are da shi,

Yara:    Ba ya da kowa,

An bar shi yawo d’ai yake.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Ni na san maitatsine,

Wuyal lamari garai,

Don Allah dai mutane,

Ku bar yarda da shi,

Yara:    Ko an yi shiri da shi,

Watce tsarin nan yakai.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Yaro:    Don Allah masu ganga ku shasshafa min,

Kai Adamu mai kalangu ku dage ya hi kyau,

To ni dai na ji tsoro ga harka duniya,

Ga wani d’an takara ya yi gunki ya aje,

Tun da ya shiga takara.

Jagora:  Yara: Ha da salla ya bari.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Yaro:    Don Allah ku mutane,

Ku bar ‘barnash shiri,

Don Allah ku mutane,

Ku bar ‘barnash shiri,

Shi gurja gunda ‘barna siyasa tai yakai,

Ga hanyar gaskiya sai ku kauce.

 

Jagora/Yara:   Wa zai za’be shi?

 

Jagora: Tunda canye ‘yan kaji shikai.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Sarkin yak’in jaha.

Ina D’an’asali a gaishe ka,

Alhaji Arzika,

Uban Nasiru baba,

Kai ka watce Ameriaka,

Babu shakka mun sani.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Yaro:    Mi ar ranar kilinge,

Ga harkad duniya,

Ko ga shi cikin gida,

Kyalla shurewa takai.

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

Jagora: Yanzu ko ga shi cikin gida,

Yara:    Kyalla shurewa takai.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Adamu Bakane,

Uban Inuwa zakin duniya,

Yara:    Uban Shehu maza suna son su motsa ka hana.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora:  Bari dai in tada Babanmu,

Aiki ya hi kyau,

Bari dai in wasa babanmu,

Harka ta hi kyau,

Haji Ila Gada na Jumai,

Mutum mai hankali,

Haji Ila Gada na Laraba,

Baban Nasiru,

Yara:    Mijin Lantana,

Maganin mai shed’ana.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

 

Jagora:  Haji Ila Gada,

Datijo ne mai hankali,

Mutanenmu na Sakkwato,

Ga jirgin gaskiya,

Yara:    Wanda ya k’i shiga shi,

Dun nashi ‘yanci ya ‘bace.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

Jagora: Alhaji Bawa na Araba,

Bawa muzakari,

Yara:    Mazajen Araba,

Komai ka ciyo ya bari.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora:  Sahabi na Amamata,

Sahabi Dattijo,

Maimaganin taron kawai,

Gabas bakin wauro,

Kawatce ‘yan banda k’asa.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

Jagora: Umaru Garu Goronyo,

Sarkin yak’i kake,

Ka kara Shirawa,

K’warai tunda yak’i ya zaka.

 

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: K’asar Sabon Birni,

Zan je mu iske salihu,

Haji Salihu D’anbakwai,

Ko da d’ai Gambo kake,

Yara:    Ruhe masu gada-gada,

Gas su ‘bata ma shiri.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Alhaji Umar Kalanjeni,

Mutum mai k’ork’ari,

Yara:    Yamma ba a barazana,

Tun da Umar ya hana.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Yaro:    Siyasa ba fad’a,

Tun da ba gaba ba ne,

Siyasa ba fad’a,

Tunda ba gaba ba ne,

Jagora/Yara:   Amma jiya wane,

Ya fara d’wad’in adduna.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: A na gani jiya wane,

Yara:    Ya fara d’wad’in adduna.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Yaro:   Sai na fad’i wagga,

Ka zo a murd’e min wuya,

Sai na fad’i wagga,

Ka zo a murd’en min wuya,

Kir tahi su gwaguwa hagunan tahi karkace,

Siyasa ke d’ai kike.

Yara:    Kai ku ji k’wagowa har da fusta ya buga.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Na gode Garkuwa,

Haji Bello Muzakari,

Yara:    Ban rena mai ba,

Ya ba mu hairan mun yaba.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Gwadabawa za ni na,

In ishe maigida Lumu ubanmu ne,

Yara:    Ban rena mai ba,

Ya ba mu hairan mun yaba.

 

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Alhaji kiryo na yabo,

Na gode k’warai,

Yara:    Ban rena mai ba,

Ya ba mu hairan mun yaba.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagoras: Ina Haji Kiryo na Yabo,

Ubana ka yi d’a.

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Abdulkadir Sani

Na yaba,

Yara:    Ban rena mai ba,

Ya ba mu hairan mun yaba.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

Jagora: Haji Modi na yabo,

Dattijo ne mai k’ok’ari,

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.

 

 

Jagora:  Ina Sarkin albasa,

Haji Maidobo kka yi d’a.

 

Amshi: DPN ta yi daidai da ‘yan Nijeriya,

Alheri yanzu kowa buk’atatai yakai.