Ticker

6/recent/ticker-posts

Linguistic Terminologies and their Hausa Translations

This post contains some linguistic terminologies and their translations in the Hausa language. They are arranged in alphabetical order for easy navigation. It will be helpful, especially to students and teachers of language and linguistics, particularly those in the field of Hausa language/linguistics.

Daga

ALMUSTAPHA WALI SAMBO

Mail: mustaphaoldman@gmail.com
Phone: +2347061305340

 A

abstract noun                           -        sunan ɓoye

accent                                      -        karin lafazi

acceptability                             -        karɓuwa

accusative case                         -        sigar karɓau

active voice                              -        kalami nufatau

acute accent                             -        tsanantaccen lafazi

Adam’s apple                           -        zakaran wuya

adjectival complex                   -        sarƙaƙiyar sifa

adjective phrase                       -        yankin sifa

adjective stem                          -        tushen sifa/sifatau

adjective                                  -        sifa/sifatau

adjunct                                    -        ƙawatau

adjunction                                -        ƙawatawa

adverb of degree                       -        bayanau ƙimau

adverb of manner                     -        bayanau na yanayi

adverb of place                         -        bayanau na wuri

adverb of time                          -        bayanau na lokaci

adverb phrase                           -        yankin bayanau

adverb                                     -        bayanau

adverbial cluster                       -        cunkoson bayanau

adverbial complex                    -        sarƙaƙƙen bayanau

adverbial compound                 -        harɗaɗɗen bayanau

adverbial noun                         -        bayanau na suna

affirmation                               -        tabbatarwa

affirmative sentence                 -        tabbatacciyar jumla

affirmative                               -        tabbatau

affix                                         -        ɗafi

agential adjective                     -        sifa mai ‘ma’

agreement suffix                      -        manunin yarjejeniya

agreement/auxiliary phrase       -        yankin yarjejeniya

agreement/concord                   -        jituwa/yarjejeniya

alphabet                                   -        abajadi

ambiguity                                -        harshen damo

ambiguous                               -        mai harshen damo

anaphor                                   -        inuwar wakilin suna

anaphora                                  -        nanatau

animism                                   -        maguzanci

anomalous                               -        shirɓatacce

anomaly                                   -        shirɓace

antonym                                  -        kishiyar kalma

aspect                                      -        taƙi

B

basic                                        -        tushe          

basic/simple sentence               -        sassauƙar jumla

bilingual                                  -        mai magana da harsuna biyu

bilingualism                             -        magana da harsuna biyu

bisemy                                     -        ma’ana biyu

branch                                     -        rassa

branching                                 -        rabuwar rassa

 

C

case grammar                           -        nahawun zumunta

chapter                                    -        babi

circumflex accent                     -        faɗaɗɗen karin lafazi

class                                        -        aji

classical language                     -        harshen gwaninta

classification                            -        rarrabewa

clause                                      -        ganga

close syllable                           -        rufaffiyar gaɓa

closed class                              -        rufaffen aji

code-mixing                             -        hargitsa-balle

code-switching                         -        surki

collective noun                         -        suna tattarau

colloquial                                 -        gargaliya

combination                             -        gamin-gambiza

common language                    -        harshe gama-gari

common noun                          -        suna gama-gari

comparative grammar               -        nahawun kwatance

comparative linguistics             -        ilimin kimiyyar bambance harsuna

competence                              -        basira a harshe

complement                             -        cike

complementary distribution      -        zaman surukai

complex sentence                     -        sassarƙiyar jumla

complex                                   -        sarƙaƙƙe

compound noun                       -        harɗaɗɗen suna

compound sentence                  -        harɗaɗɗiyar jumla

compound                                -        harɗaɗɗe

compound-complex sentence    -        harɗa-sarƙiyar jumla

concept                                    -        tunani

concrete noun                          -        sunan fai

condition                                 -        sharaɗi

conditional                               -        sharɗaɗɗe

conditional clause                    -        sharɗaɗɗiyar ganga

conjunction                              -        kalmar haɗi/ɗori

consonant                                -        baƙi

constituent                               -        tubali

constraints                               -        tarnaƙi

construction                             -        gini

contradiction                            -        saɓani

contrastive analysis                  -        nazarin bambancin harsuna

contrastive distribution             -        zaman bamban

copular/stablizer                       -        dirka

countable noun                        -        suna ƙirgau

creole                                       -        gargaliyanci

critical analysis                        -        ƙalailaicewa

culture                                     -        al’adu

 

D

declarative/statement sentence  -        jumla mai sigar jawabi

declension                                -        rikiɗewar kalma

deep structure                          -        ƙirar ɓoye

deletion                                    -        shafewa

demonstrative proper                -        manuniya

demonstrative specifier/determiner     -        nunau

denotation                                -        ma’anar fili

dependent/subordinate clause   -        ƙaramar ganga/ganga dogarau

descriptive grammar                 -        nahawun bayani

descriptive level of adequacy    -        mataki na bayyanawa

dialect                                      -        karin harshe

dialectology                             -        ilimin nazarin karin harshe

diglossia                                  -        hawa biyu

diminutive                               -        tsigalau

diphthong                                -        tagwan wasali

direct object noun                     -        karɓau na kai-tsaye na suna

direct object pronoun               -        karɓau na kai-tsaye na wakilin suna

direct object                             -        karɓau na kai-tsaye

disjunction                               -        rabau

disjunctive pronoun                  -        wakilin suna rabau

disyllabic verb                         -        aikatau mai gaɓa biyu

dynamic noun                          -        sunan-aiki

 

E

embedded sentence                  -        goyayyiyar jumla

embedding                               -        goyon jumla

emphasis                                  -        ƙarafafawa

entailment                                -        goyon ma’ana

exclamatory sentence               -        jumla mai sigar motsin rai

explanatory level of adequacy   -        mataki na ƙalailaicewa

 

F

falling tone                               -        karin sauti faɗau

feminine gender                       -        jinsi ta mata

finite clause                              -        ganga sanau

first future tense                       -        lokaci mai zuwa na I

first language acquisition          -        naƙaltar harshen farko

first language                           -        harshen farko

first person                               -        mutum na ɗaya

fluency                                     -        iya harshe

fluent                                       -        gwanin harshe

foreign language learning          -        koyon baƙon harshe

foreign language teaching         -        koyar da baƙon harshe

foreign language                      -        baƙon harshe

formal grammar                       -        nahawun ƙa’idance

formalism                                -        bi-ƙa’ida

formation                                 -        sigantawa/ginawa/zubawa/tsarawa

functional categories                -        rukunin kalmomi masu aikin nahawu

future                                       -        mai zuwa

 

G

geminate adjective                    -        tagwan sifa

geminate                                  -        tagwaitawa/shaddantawa         

gender                                      -        jinsi

general continuous tense           -        lokaci mai ci yanke

general past tense                     -        shuɗaɗɗen lokaci yanke

generalization                          -        jam’u

generative grammar                 -        nahawun tsirau

generative linguist                    -        masani/manazarci nahawun tsirau

generosity                                -        karimci

genetival complex                    -        sarƙaƙiyar nasaba

genetival link                           -        mahaɗin nasaba

genitive                                    -        nasaba

grade                                       -        giredi

grammar                                  -        nahawu

grammatical analysis                -        bayanin nahawu

grammatical category               -        rabe-raben nahawu/kalmomi

grammatical models                 -        ra’o’in nahawu

grammatical sentence               -        karɓaɓɓiyar jumla

grammatical                             -        karɓaɓɓe

grammaticality                         -        karɓuwa

grave accent                             -        sassautacciyar alama

 

H

habitual tense                           -        sababben lokaci

habitual tense-aspect                -        sababben lokataƙ

Hausa Verbal Grade System               -        Tsarin Giredin Aikatan Hausa

head/nominal                                     -        jagora

heavy syllable                                    -        gava nannauya

high tone                                  -        karin sautin sama

high vowel                               -        wasalin sama

hyponym                                 -        ‘yar dangi   

 

I

ideograph                                 -        zanen tunani

ideology                                   -        aqida

ideophone                                -        amsa-kama

ill-formed sentence                   -        yasasshiyar jumla

imperative/command sentence  -        jumla mai sigar umarni

imperative/subjunctive             -        umartau

imperfective tense-aspect          -        ragaggen lokataƙ

indefinite pronoun                    -        wakilin sunan da ba a fayyace ba

indefinite specifier/determiner  -        lamirin da ba a fayyace ba

independent pronoun                -        wakilin suna mai zaman kansa

independent/main/matrix clause -        ganga tsayayyiya/babbar ganga

indirect object                          -        karɓau na kai-kai-ce

infix                                         -        ɗafa-ciki

influence                                  -        tasiri

interjection                              -        motsin rai

interlanguage                           -        harshe ƙirƙirau

interrogative pronoun               -        wakilin suna tambayau

interrogative specifier/determiner-      lamirin tambaya

interrogative/question sentence -        jumlar tambaya

intransitive preposition             -        harafi ƙi-karɓau

intransitive verb                       -        aiktau ƙi-karɓau

intuition                                   -        ilhami

irregular verb                           -        aikatau ƙi-tsarin-giredi

isolated                                    -        warau

 

K

keyword                                  -        fitacciyar kalma             

kinship term                             -        sunan dangi

 

L

labeled bracketing                    -        tsarin baka-biyu

Language Acquisition Devices (LAD)-         hanyoyin laƙantar harshe

language acquisition                 -        laƙantar harshe

language diversity                    -        bambanci/saɓanin harshe

language learning                     -        koyon harshe

language planning                    -        tsarin amfani da harshe

language policy                        -        shirin amfani da harshe

language variations                  -        bambance-bambancen harshe

language                                  -        harshe

levels of grammatical adequacy -        matakan auna nahawu

lexicography                            -        shirya ƙamus

lexicon                                     -        rumbun kalmomin harshe

lexis                                         -        kalmomin harshe

light syllable                            -        gaɓa sassauƙa

lingua franca                            -        harshen hulɗa/zamantakewa

linguist                                    -        masani/manazarci kimiyyar harshe

linguistic deviation                   -        saɓƙa’idar harshe

linguistic mapping                    -        zanen taswirar kimiyyar harshe

linguistics                                -        ilimin nazarin kimiyyar harshe

link element/linker                   -        mahaɗi

literature                                  -        adabi

loan word                                -        kalmar aro

location marker                        -        manunin bagire

long consonant/gemination       -        shadda/tagwaitaccen baƙi

long demonstrative                   -        nunau ta nesa

long possessive                        -        doguwar mallaka 

long syllable                             -        doguwar gaɓa

long vowel                               -        dogon wasali

low tone                                   -        karin sautin ƙasa

 

M

masculine gender                     -        jinsi namiji

mass/uncountable noun            -        suna ƙaƙara-ƙirga

metalanguage                           -        keɓaɓɓen harshe

metathesis                                -        sauyin gurbi/rawar ‘yan mata

mid-vowel                               -        wasalin tsakiya

minimal pair                             -        ‘yan biyu

modern linguistics                    -        kimiyyar harshe na zamani

modifier                                   -        fayyatau

monophthong                           -        gwauron wasali

monosyllabic verb                    -        aiktau mai gaɓɗaya

morpheme                               -        ƙwayar ma’ana

morphology                             -        ilimin nazarin ƙirar kalma/tasrifi

morphophonology                    -        ilimin nazarin sauti da tasrifi

morphosyntax                          -        ilimin nazarin ƙirar kalma da ginin jimla

mother tongue                          -        harshen uwa

movement                                -        gushi/gusawa

multilingual                             -        mai magana da harsuna uku

multilingualism                        -        magana da harsuna uku

mutual intelligibility                 -        fahimtar juna                 

 

N

native language                        -        harshen asali/tushe/uwa

native speaker                          -        ɗan asalin harshe

negation particles                     -        kalmomin korewa

negation phrase                        -        yankin korewa

negation                                   -        korewa

negative sentence                     -        jimlar korewa

neologism                                -        ƙirƙirar kalma

neutar                                      -        mata-maza

neutral                                     -        jinsi ɗan ba-ruwanmu

node                                        -        makarya

nominative case                       -        sigar aikau

non-dynamic noun                   -        suna-zalla

non-finite/infinitival clause       -        ganga ƙi-sanau

non-functional categories          -        rukunin kalmomi masu gurabu na din-din-din

non-verbal dynamic noun          -        sunan-aiki maras tushen aikatau

noun                                        -        suna

noun/nominal phrase                -        yankin suna

nucleus/peak                            -        cibiya

number                                    -        adadi

 

O

object pronoun                         -        karɓau na wakilin suna

object                                       -        karɓau                 

observational level of adequacy -        mataki na lura

official language                      -        harshen hukuma

open class                                -        buɗaɗɗen aji

open syllable                            -        buɗaɗɗiyar gaɓa

orthography                             -        tsarin rubutun yau da kullum

 

P

paraphrase                               -        juya lafazi

parole                                      -        daɓen harshe

participial adjective                  -        sifa maras ma

particle                                    -        ƙwayar kalma

pedagogical grammar               -        nahawun karantarwa

perfective tense-aspect             -        cikakken lokataƙ

performance                             -        aiwatar da harshe

permutation                             -        sauyawa

phone                                       -        gundarin sauti

phoneme                                  -        ƙwayar sauti

phonetic transcription               -        lafazin ainihi

phonetics                                 -        ilimin nazarin furuci

phonology                               -        ilimin nazarin tsarin sauti

phrase marker/tree diagram      -        bishiyar li’irabi

phrase structure rules                -        dokokin ginin/feɗe jimla

phrase                                      -        yanki

pidgin                                      -        buroka

pitch                                        -        amon sauti

plural                                       -        jam’i

polyglot                                   -        mai magana da harsuna da yawa

polysyllabic                             -        mai tarin gaɓa

possessive                                -        mallaka

post-nominal                            -        bayan/jelar suna

predicate phrase                       -        yankin bayani

prefix                                       -        ɗafa-goshi

pre-nominal                             -        gaban/zagin suna 

preposition                               -        harafi

prepositional phrase                 -        yankin harafi

prescriptive grammar               -        nahawun horo-da-hani

preverbal pronoun                    -        wakilin suna na gabanin aiki

previous reference marker        -        ɗayantau-koma-baya

primary grade verbs                 -        aikatau maras gundarin ma’ana

principal/main/matrix clause     -        babbar ganga       

pronoun                                   -        wakilin suna

pronunciation                           -        lafazi/furuci

proper noun                             -        sunan yanka

punctuation marks                    -        ƙa’idojin rubutu

 

Q

qualifier                                   -        sifatau

quantifiable noun                     -        suna ƙirgau

quantifier 1                              -        ma’auni ƙirgau

quantifier 2                              -        ma’auni ƙimau

quantifier 3                              -        ma’auni ninkau

quantifier phrase                      -        yankin ma’auni

quantifiers                               -        ma’aunai

 

R

reduplicate                               -        ninki/ninkawa                         

reduplicated adverb                  -        ninkakken bayanau

referential                                -        madanganci

regular verb                             -        aikatau bi-giredi

relative clause                          -        ganga dogarau

relative continuous tense          -        lokaci mai ci mai dangantaka

relative imperfective tense-aspect       -        ragaggen lokataƙ mai dangantaka

relative past tense                     -        shuɗaɗɗen lokaci mai dangantaka

relative perfective tense-aspect -        cikakken lokataƙ mai dangantaka

relative                                    -        dogarau

research                                   -        bincike

rising accent                             -        lafazi tasau

rising tone                                -        karin sauti tasau

 

S

second future tense                   -        lokaci mai zuwa na II

second language speaker          -        mai amfani da harshe a matsayin na biyu

second person                          -        mutum na biyu

secondary grade verbs              -        aikatau mai gundarin ma’ana

segment                                   -        yanki

semantics                                 -        ilimin nazarin ma’ana

sentence analysis                      -        fiɗar jumla

sentence                                   -        jumla

set/finite rules                          -        ƙayyadaddun  dokoki

short demonstrative                  -        nunau ta kusa

short vowel                              -        gajeren wasali

simple adjective                       -        sassauƙar sifa

simple sentence                        -        sassauƙar jumla

singular                                   -        tilo

specifiers/determiners              -        lamirai

standard Hausa                         -        daidaditacciyar Hausa

standard language                    -        daidaitaccen harshe

strong verbal noun                   -        sunan-aiki na ɗaya

subject agreement                    -        mafayyaciya

subject pronoun                       -        wakilin suna aikau

subject                                     -        aikau/ma’aikaci/maf’uli

subject-verb-object                   -        aikau-aikatau-karɓau

subjunctive tense                      -        lokaci umartau

subjunctive tense-aspect           -        lokataƙ umartau

substitution                              -        mayewa

suffix                                       -        ɗafa-ƙeya

suprasegmentals                       -        maraka yanki

surface structure                       -        ƙirar sarari

syllable                                    -        gaɓa

symbol                                    -        alama

syntax                                      -        ilimin nazarin ginin jimla

 

T                

table/chart                                -        jadawali

taboo                                       -        haramtaccen lafazi

tense marker                             -        manunin lokaci

tense                                        -        lokaci

tense-aspect marker                  -        manunin lokataƙ

tense-aspect                             -        lokataƙ

terminology                             -        keɓaɓɓun kalmomi

theory/theories                         -        ra’i/ra’o’i

third person                             -        mutum na uku

tone bearing unit                      -        gaɓar da ke ɗauke da karin sauti

tone blending/slippage              -        zamewa/karkatawar karin sauti

tone pattern                              -        tsarin karin sauti

tone                                         -        karin sauti

traditional grammar                  -        nahawun gargajiya

transformation                         -        rikiɗa

transformational generative grammar- nahawun taciya

transitive preposition                -        harafi so-karɓau

transitive verb                          -        aikatau so-karɓau

translation                                -        fassara

tree diagram                             -        bishiyar li’irabi

trisyllabic verb                         -        aikatau mai gaɓa uku

 

U

understood object                     -        karɓau sanau

unitary adjective                      -        haɗaɗɗiyar sifa

unitary adverb                          -        haɗaɗɗen bayanau

universal grammar                   -        nahawun bai-ɗaya

universal                                  -        gama-gari/bai-ɗaya

utterance                                  -        zance/furuci

 

V

verb phrase                              -        yankin aikatau

verb stem                                 -        tushen aikatau

verb                                         -        aikatau/aiki/fi’ili            

verbal dynamic noun                -        sunan-aiki mai tushen aikatau

vowel deletion                          -        share/shafe wasali

vowel ending/termination         -        wasalin ƙarshe/yanayin ƙarshe

vowel length                            -        tsayin/tsawon wasali

vowel                                       -        wasali

 

W

weak verbal noun                     -        sunan-aiki na biyu

well-formed sentence               -        karɓaɓɓiyar jumla

word classes/lexical categories -        azuzuwan kalmomi

word                                        -        kalma

 

Z

zero object                               -        babu karɓau

zero/future tense-aspect            -        lokataƙ umartau

Linguistic Terminologies and their Hausa Translations

Post a Comment

0 Comments