Wannan wani ɗan kacakaura ke nan a bakin aiki. Ku saurari yadda Allah ya zuba masa basirar zance!